SQL hakukyselyjä (VANHAT)

Sivulle on kerätty harjoituksina tehtyjä kyselyjä. Kaikkia kyselyjä ei ole tarkistettu, joten niissä voi olla joitakin virheitä.

Esimerkkikyselyjä

Huom! Seuraavat esimerkkikyselyt ovat tehty https://www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database.aspx harjoitustietokantaa kohden vanhemmissa harjoituksissa. Uudemmissa tehtävissä käytetään Sakila tietokantaa.

Kuinka monta kertaa asiakkaat ovat tehneet tilauksia keskimäärin koko tilaushistorian ajalta?

SELECT customerNumber,
    COUNT(*)
FROM orders
GROUP BY customerNumber;

--kuinka monta kertaa yksittäinen asiakas on tilannut

SELECT customerNumber,
    COUNT(*)
FROM orders
WHERE status = "Shipped"
GROUP BY customerNumber;

--sama mutta näyttää vain ne jotka on shipped

SELECT AVG(d.c) AS keskiarvo
FROM
 (SELECT customerNumber,
     COUNT(*) AS c
  FROM orders
  WHERE status = "Shipped"
  GROUP BY customerNumber)AS d;

Päivissä kerrottuna, mikä on toistuvia tilauksia tehneiden asiakkaiden keskimääräinen tilausaika? Ostaako asiakas siis viikoittain, kuukausittain vai vuosittain tuotteita?

SELECT customerNumber, (MAX(orderDate) - MIN(orderDate)) / (COUNT(*) – 1
FROM orders
GROUP BY customerNumber
HAVING COUNT(*) > 1;

Ketkä ovat asiakkaista ovat kärjessä tilauksien määrän mukaan järjestettynä koko tilaushistorian ajalta?

SELECT customerNumber,
    COUNT(*)
FROM orders
GROUP BY customerNumber
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 3;

Montako tilausriviä tilaukset keskimäärin sisältävät koko tilaushistorian ajalta?

SELECT count(orderLineNumber) / count(DISTINCT orderNumber) AS orders
FROM orderdetails;

Tilauksien kokonaissummaa euroissa tarkasteltuna, mikä on kertaostosten keskimääräinen summa, maksimi ja minimi?

SELECT MAX(total),
    MIN(total),
    AVG(total)
FROM
 (SELECT orderNumber,
     SUM(quantityOrdered * priceEach) AS total
  FROM orderdetails
  GROUP BY orderNumber) AS x;

Mikä on keskimääräinen myynti kuukausittain lähetettyjen myyntien osalta koko tilaushistorian ajalta?

SELECT MONTH(orderDate) AS MONTH,
    YEAR(orderDate) AS YEAR,
    avg(quantityOrdered * priceEach) AS AVG
FROM orders
INNER JOIN orderdetails USING (orderNumber)
WHERE status = 'shipped'
GROUP BY YEAR,
     MONTH WITH ROLLUP;

Mikä on keskimääräinen toimitusaika tilauksen saapumisen ja lähettämisen välillä koko tilaushistorian ajalta?

SELECT round(avg(datediff(shippedDate, orderDate)))
FROM orders
WHERE status = 'shipped';

Ketkä asiakkaista ovat parhaiten maksavia asiakkaita, jotka ovat hoitaneet maksunsa?

SELECT contactFirstName,
    contactLastName,
    city,
    country,
    amount
FROM customers
INNER JOIN payments
ORDER BY `payments`.`amount` DESC;

Ketkä asiakkaista ovat parhaiten tilaavia eli ovat tehneet useimpia tilauksia?

SELECT contactFirstName,
    contactLastName,
    city,
    country,
    quantityOrdered
FROM customers
INNER JOIN orderdetails
ORDER BY `orderdetails`.`quantityOrdered` DESC;

Mitkä tuotteet ovat myyneet parhaiten koko tilaushistorian aikana?

SELECT productName,
    sum(quantityOrdered)
FROM products
INNER JOIN orderdetails ON products.productCode = orderdetails.productCode
GROUP BY productName
ORDER BY sum(quantityOrdered) DESC
LIMIT 10;

Pienoismallin koon mukaan laskettuna, mitkä tuotteista ovat myyneet parhaiten tilaushistorian aikana?

SELECT productScale,
    sum(quantityOrdered) AS "Total orders",
    sum(quantityOrdered*priceEach) AS "Total sales"
FROM products
INNER JOIN orderdetails ON products.productCode = orderdetails.productCode
GROUP BY productScale
ORDER BY sum(quantityOrdered) DESC;

Keskittyen vain muutamaan parhaiten myyvään tuotteeseen niin mihin maihin kyseisiä tuotteita myydään?

SELECT country,
    city,
    productCode,
    sum(quantityOrdered*priceEach) AS total
FROM orderdetails
INNER JOIN orders ON orderdetails.orderNumber = orders.orderNumber
INNER JOIN customers ON customers.customerNumber = orders.customerNumber
WHERE productCode IN ("S700_4002",
           "S18_3232",
           "S18_1342")
GROUP BY country,
     city,
     productCode
ORDER BY `total` DESC;

Mitkä tuoteryhmistä ovat parhaiten myyviä koko tilaushistorian aikana?

SELECT productLine,
    sum(quantityOrdered*priceEach)
FROM products
INNER JOIN orderdetails ON products.productCode = orderdetails.productCode
GROUP BY productLine
ORDER BY sum(quantityOrdered*priceEach) DESC;

Ketkä ovat TOP10 huippumyyjää koko tilaushistorian ajalta?

SELECT salesRepEmployeeNumber,
    firstName,
    lastName,
    officeCode,
    SUM(quantityOrdered * priceEach) sales
FROM customers
INNER JOIN orders USING (customerNumber)
INNER JOIN orderdetails USING (ordernumber)
INNER JOIN employees ON employeeNumber = salesRepEmployeeNumber
INNER JOIN offices USING (officeCode)
GROUP BY salesRepEmployeeNumber
ORDER BY sales DESC
LIMIT 10;

Mitkä toimipaikoista ovat parhaiten myyviä niiden myynnin mukaan järjestettynä?

SELECT officeCode,
    offices.city,
    SUM(quantityOrdered * priceEach) sales
FROM customers
INNER JOIN orders USING (customerNumber)
INNER JOIN orderdetails USING (ordernumber)
INNER JOIN employees ON employeeNumber = salesRepEmployeeNumber
INNER JOIN offices USING (officeCode)
GROUP BY officeCode
ORDER BY sales DESC;

Mihin kaupunkeihin huippumyyjät myyvät eniten? Kun siis tiedämme ensin TOP10 huippumyyjää niin mihin kaupunkeihin he pääasiassa myyvät.

SELECT c.city, 
    Sum(o2.quantityordered * o2.priceeach) sales 
FROM  (SELECT salesrepemployeenumber, 
        Sum(quantityordered * priceeach) sales 
    FROM  customers 
        INNER JOIN orders USING (customernumber) 
        INNER JOIN orderdetails USING (ordernumber) 
    GROUP BY salesrepemployeenumber 
    ORDER BY sales DESC 
    LIMIT 10) salestop10 
    INNER JOIN customers c 
        ON c.salesrepemployeenumber = salestop10.salesrepemployeenumber 
    INNER JOIN orders o1 
        ON o1.customernumber = c.customernumber 
    INNER JOIN orderdetails o2 
        ON o2.ordernumber = o1.ordernumber 
GROUP BY c.city
ORDER BY city

Last updated